Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Kế thứ 2: Vi Ngụy cứu Triệu (Vây Ngụy cứu Triệu)

Tiếng Hán: 圍魏救趙

I. Nguyên văn

Cộng địch bất như phân địch, địch dương bất như địch âm.

II. Chú thích

- Cộng địch: Chỉ sự tập trung cường đich (đối thủ) lại.
- Phân địch: Chỉ sự phân tán cường địch (đối thủ) ra.
- Địch dương: Theo binh pháp xưa, dùng quân tấn công địch trước, dùng chiến lược ra tay trước khi địch có ý định tấn công để khống chế người (tiên phát chế nhân), gọi là địch dương.
- Địch âm: Theo binh pháp xưa, thừa cơ hội tấn công, dùng chiến lược ra tay sau mà khống chế người (hậu phát chế nhân), gọi là địch âm.