Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Tín Lăng Quân trộm binh phù cứu nước Triệu

Tín Lăng Quân dùng binh pháp Mạn thiên quá Hải trộm binh phù cứu Triệu
Tín lăng quân trộm binh phù

Vào thời Chiến quốc, Tần Chiêu vương cử Bạch Khởi mang đại binh tiêu diệt 40 vạn quân nước Triệu ở Trường Bình và tiến đến bao vây thành Hàm Đan. Em của Triệu vương là Bình Nguyên Quân chính là anh rể của Tín Lăng Quân nước Ngụy, vì vậy Triệu vương sai sứ giả sang Ngụy cầu cứu. Ngụy vương vốn cũng muốn thế nên đã sai đại tướng Tấn Bỉ mang quân đi cứu, nhưng Tần Chiêu vương cho người cảnh cáo với Ngụy vương rằng: "Bất cứ nước nào dám cứu nước Triệu thì sau khi nước Tần thôn tính xong nước Triệu sẽ tính sổ với nước ấy.". Ngụy vương vì vậy rất sợ sãi, ngầm ra lệnh cho Tấn Bỉ đóng quân ở Nghiệp Thành, chờ động tĩnh ra sao trước đã. Triệu Vương không thấy quân nước Ngụy đến cứu liền trách móc Bình Nguyên Quân, Bình Nguyên Quân cũng nóng ruột, lập tức cho sứ giả lẻn sang Ngụy cầu cứu với Tín Lăng Quân, mong Tín Lăng Quân tâu với Ngụy vương mau chóng xuất quân cứu viện. Tuy Tín Lăng Quân đã hết lời cầu xin nhưng Ngụy vương vì sợ hãi thế lục nước Tần, nhất quyết không ban lệnh cho Tần Bỉ tiến quân. Tín Lăng Quân thấy vậy bèn than: "Ta vì nghĩa không thể phụ Bình Nguyên Quân được!".

Tín Lăng Quân chiêu tập được hơn nghìn tân khách, quyết sang nước Triệu cùng chết với Bình Nguyên Quân một thể. Khi đi ngang qua cửa thành, Tín Lăng Quân được Hầu Doanh hiến kế trộm lấy binh phù của Ngụy vương, thay thế Tấn Bỉ mà xuất quân. Trước kia Tín Lăng Quân có ơn rất lớn với Như Cơ, người thiếp yêu của Ngụy vương, vì vậy Như Cơ bằng lòng nhận lấy việc trộm binh phù, nhờ Nhan Ân giao cho Tín Lăng Quân.
Mấy hôm sau, Ngụy vương biết binh phù bị mất thì Tín Lăng Quân đã đi xa, lập tức sai Vệ Khánh mang quân đuổi theo. Lúc đó, Tín Lăng Quân đã tới quân doanh của Tấn Bỉ, có Chu Hợi là một dũng sĩ do Hầu Doanh phái đi theo giúp sức. Tấn Bỉ tuy thấy binh phù là thật nhưng vẫn không tin ngay, xin với Tín Lăng Quân cho mình vài ngày để hỏi lại Ngụy vương. Chu Hợi nghe vậy, lập tức quát lớn: "Ngươi thấy binh phù mà không nghe theo, tức là có ý làm phản, phải giết chết làm gương.". Tấn Bỉ chưa kịp trở tay thì đã bị Chu Hợi dùng dùi sắt đánh vỡ đầu mà chết.
Tín Lăng Quân nắm lấy binh quyền, hạ lệnh bắt giữ Vệ Khánh không cho về triều báo cáo, đồng thời thần tốc tiến binh về Hàm Đan. Nhân cơ hội ấy, Bình Nguyên Quân mở cửa thành phối hợp với quân của Tín Lăng Quân hai mặt giáp công. Tần Chiêu vương bị bất ngờ, đành phải mở đường máu chạy về nước, không còn lòng dạ nào chiến đấu nữa.
Tín Lăng Quân tuy có công với nước Triệu nhưng lại là tội nhân nước Ngụy, vì vậy ở lại đất Hoắc, giao binh phù cho Vệ Khánh mang về. Ngụy Vương khi đã biết Tín Lăng Quân trộm binh phù đi cứu Triệu thì nổi cơn thịnh nộ, giam Như Cơ vào lãnh cung. Sau khi Vệ Khánh mang binh phù về báo tin thắng trận, Ngụy vương liền tha cho Như Cơ, không nhắc đến cái tội trộm binh phù nữa.
Như vậy có thể thấy, Tín Lăng Quân tưởng chừng như chỉ đem theo hơn nghìn quân đi cứu nước Triệu khiến cho Ngụy vương không sinh lòng ngờ vực đã trộm được binh phù. Tuy không chủ ý sử dụng kế "Mạn thiên quá hải" nhưng đã đạt được mục đích là trộm được binh phù cứu nước Triệu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét